O Stowarzyszenie

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 23 marca 2021 roku

Cele społeczności

Organizacja reprezentująca znaczącą grupę Białorusinów we Wrocławiu, posiadająca demokratycznie wybrane kierownictwo, zapewniająca zaspokojenie następujących potrzeb Białorusinów we Wrocławiu:

  • Integracja Białorusinów (ze sobą i z mieszkańcami). Adaptacja w nowych warunkach.
  • Wzajemna pomoc
  • Zachowanie kultury i tożsamości narodowej
  • Informacje o Białorusi na Dolnym Śląsku i Dolnym Śląsku na Białorusi
  • Możliwość szerokiego udziału Białorusinów poprzez współpracę w projektach własnych oraz projektach innych wrocławskich organizacji pozarządowych (fundusze Pomoc i Integracja, Białoruski Dom, Za Wolność Naszą i Waszą) na rzecz Białorusi

Wzajemna pomoc

  • Konsultacje w sprawie legalizacji pobytu w Polsce (karty pobytu tymczasowego, stałego itp.)
  • Pomoc informacyjna i językowa w znalezieniu mieszkania, pracy
  • Konsultacje dotyczące procesu umieszczania dzieci w żłobku, przedszkolu, szkole
  • Nauka języka polskiego

Społeczność (Stowarzyszenie) w kilku słowach
Autorytety
Najwyższą władzą jest walne zgromadzenie przyjaciół, przynajmniej raz w roku na zgromadzeniu musi być obecna ½ członków. Przyjęcie zmian w Statucie, wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie raportu rocznego itp.
Komisja Rewizyjna – funkcja kontrolna, 2-3 osoby, wybierana na 3 lata.
Zarząd – funkcja wykonawcza i reprezentacyjna, 2-5 osób (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący), wybierani na 3 lata

Źródła finansowania:

składki członkowskie (proponowane 15 zł kwartalnie/60 zł rocznie, o ostatecznej wysokości decyduje Walne Zgromadzenie).
osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne)
organizacje grantowe, administracja centralna i samorządowa (np. dotacje)
Akceptacja 1% po uzyskaniu statusu OPP (organizacja pożytku publicnogo)
Możliwa, ale nie zadeklarowana: własna działalność dochodowa (odpłatna działalność społecznie użyteczna, działalność przedsiębiorcza)

Księgowość
Gmina ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i składania sprawozdania raz w roku.

Linki:

Statut w języku polskim
Statut w języku rosyjskim
Społeczność na Facebooku https://www.facebook.com/bzswroclaw
Instagram Wspólnoty Białorusi Wrocław⚪️🔴⚪️ (@supolka_bel_wro) • Zdjęcia i filmy na Instagramie
E-mail: BZSWroclaw@gmail.com
Kanał telegramu https://t.me/belarusy_wroclawa